LÀ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Giặt là quá trình trong đó chất bẩn được loại bỏ và chuyển vào môi
trường giặt ở dạng hòa tan hay phân tán. Giặt là kết quả của sự kết hợp
những quá trình hóa học và vật lý. Giặt và làm sạch tạo thành một quá
trình phức hợp, trong khi chất bẩn được loại bỏ khỏi vật liệu bằng sự
phân tách vật lý, có hoặc không có biến đổi chất. Với giặt hòa tan, chất cần được loại bỏ khỏi vật liệu bị hòa tan vào dịch giặt. Ví dụ như khi chất muối, chất tẩy hay hồ tổng hợp bị loại bỏ bằng cách giặt. Trong trường hợp giặt phân tán, chất bị loại bỏ khỏi vật liệu dệt không hòa tan trong dung dịch giặt, nghĩa là hệ thống phân tán được tạo ra trong quá trình giặt. Nếu hệ là hạt rắn phân tán trong pha lỏng gọi là huyền phù (rắn/ lỏng). Nếu hệ là những giọt lỏng phân tán trong môi trường lỏng (lỏng/ lỏng) thì gọi là nhũ tương. Ví dụ của dạng quá trình giặt này là loại bỏ pigment, chất béo, dầu và hồ in bằng cách giặt.